Works - Sparty Magazine

Sparty Magazine

Sparty Magazine

Art Direction: Yusuke Shibata
Design: Honoka Yoshimoto,Akiko Takeo
Photo: megumi